Heist-op-den-Berg: 015 230 225
Lier: 03 480 46 40
nl EN

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Er zijn echter uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen geldt volgende regeling:

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Deze uitzonderingsclausule geldt voor:

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Softwarepakketten  waarvan de verzegeling verbroken is of de verpakking geopend is, of die geïnstalleerd of geregistreerd zijn.
 3. Verbruiksartikelen indien geopend.
 4. Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen worden
 5. Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
 6. Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
 7. Afgesloten abonnementen, al dan niet in combinatie met hardware, voor zover zij beginnen te lopen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen waarin de consumenten over een verzakingsrecht beschikken.

 

1 Toepasselijkheid

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

'Bike Center'

Bike Center Sterrebeek Zaventem BVBA

 

'Koper'

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bike Center in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

'Consument Koper'

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

 

'Producten'

het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

 

'Website(s)'

de volgende websites die door Bike Center beheerd worden: www.bikecenter.be en www.bikecenter.nl

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bike Center, alsmede op alle met Bike Center aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Bike Center is ingestemd.
 5. De Website richt zich op de Belgische en Nederlandse markt. De Koper dient in België of Nederland te verblijven om op de Website te bestellen.
 6. Bike Center behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 7. Door het gebruik van de Website van Bike Center en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
 8. Bike Center is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
 4. Koper en Bike Center komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Bike Center gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

 

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Bike Center in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bike Center worden gecorrigeerd.
 4. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

 

4. Betaling

1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Kredietkaart (VISA, MasterCard, Maestro, American Express)
 • Bancontact / Mister Cash
 • Ideal
 • Paypal
 • Belfius Direct Net
 • KBC/CBC Online
 • ING Home Pay
 • Overschrijving
 • Cadeaubon (alleen cadeaubonnen die online zijn toegekend)

2. Bij Bestellingen via de Winkel (showroom) kan op de volgende manieren worden betaald:

 • Bancontact / Mister Cash
 • Contant
 • EcoPass & EcoCheque
 • Kredietkaart (VISA, Mastercard, Maestro, American Express)
 • Santander (Lening op afbetaling)
 • Cadeaubon  (Online aangekocht of in de Winkel aangekocht)
 • Overschrijving


Bike Center kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.
 2. In het geval door Bike Center een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 3. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bike Center is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 4. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
 5. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bike Center, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 6. In geval van niet tijdige betaling is Bike Center bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5. Levering en leveringstijd

 1. De Consument Koper heeft de keuze tussen “afhaling van de bestelling bij Bike Center, Lostraat 33c, 2220 Heist op den Berg, Belgie” ofwel “levering door een transportfirma”
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Bike Center ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde werkdag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 3. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Bike Center streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
 4. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 6. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 7. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Bike Center het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 8. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Bike Center gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (het voorschot dat de Koper reeds had betaald voor het product in kwestie, zal dan gelden als schadevergoeding)..

Levering fietsen in België 

Fietsen kunnen rijklaar in België geleverd worden voor € 24.95
Geen transportfirma die de fiets gewoon aan je deur afzet maar een eigen medewerker van Bike Center komt jouw fiets aan huis leveren.
Onze medewerker zet het zadel goed, geeft nog bijhorende informatie en u kan met eventuele vragen bij hem terecht.
Indien u accessoires hebt meebesteld, zijn deze gemonteerd.

In Nederland is de service van fietsen te leveren op dit moment nog niet beschikbaar 

LEVERING NEDERLAND, DUITSLAND, FRANKRIJK, VERENIGD KONINKRIJK en LUXEMBURG  fitnesstoestellen

 • Levering (exclusief montage): het fitnesstoestel wordt aan huis bezorgd tot aan de eerste drempel door transportfirma
 • Levering met montage is in bovenstaande landen NIET mogelijk !

 

6. Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk zichtbaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd, aan Bike Center schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
 2. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Bike Center is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

 

7. Recht van verzaking en ruiling

 1. De Consument Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna W.M.P.C.), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering in de showroom. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij Bike Center. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Bike Center, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.
 2. Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bike Center binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Bike Center betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat Bike Center van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.
 3. Bike Center is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 4. Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
 5. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.
 6. Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in de showroom van Bike Center binnen een termijn van veertien (14) dagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

Retour

U heeft de mogelijkheid om gedurende 14 werkdagen vanaf de ontvangstdatum uw aankoop in zijn oorspronkelijke verpakking terug te sturen. U kan de goederen inruilen of een terugbetaling vragen. Het kan zijn dat u een artikel wilt ruilen. Bijvoorbeeld als de maat niet goed is of als het product niet is wat u ervan verwachtte (mits ongebruikt!). De klant dient eerst contact op te nemen met Bike Center via e-mail klantenservice@bikecenter.be. Gelieve ook de bestelreferentie te vermelden voor een vlotte communicatie. Bike Center zal na de aanvraag een retournummer toekennen dat dient vermeld te worden op elk pakket en elke correspondentie.

U kan het retourformulier hier downloaden.

Ik heb het verkeerde artikel besteld:
Stuur het artikel gefrankeerd binnen 14 werkdagen in de originele verpakking terug. 
Het te ruilen artikel moet in perfecte staat zijn (onbeschadigde verpakking).
Eens gemonteerde onderdelen kunnen niet geretourneerd worden.
Ongefrankeerde pakketten worden geweigerd.
Wij vragen u artikelen in hun originele verpakking en in volkomen nieuwe staat terug te sturen. Artikelen die niet als nieuw kunnen verkocht worden, kunnen niet ingeruild of terugbetaald worden.

Indien de producten voldoen aan de retourvoorwaarden zullen wij u het volledige orderbedrag (inclusief kosten) terugbetalen. 
Let op, wij zullen u enkel de betaalde prijs en de verzendingskosten om de producten aan u te bezorgen, terugbetalen. De verzendingskosten om de producten terug te sturen, zijn steeds voor uw rekening.


Jullie hebben het verkeerde artikel opgestuurd:
Stuur het artikel gefrankeerd binnen 8 werkdagen in de originele verpakking terug.
Wij zullen kostenloos en zo spoedig mogelijk het juiste artikel naar u opsturen.
Behalve dat wij het juiste artikel kostenloos nasturen zullen wij in dit geval ook de door u gemaakte verzendkosten tot een maximum van 7,00 euro vergoeden.
Ongefrankeerde pakketten worden geweigerd.
Wij vragen u artikelen in hun originele verpakking en in volkomen nieuwe staat terug te sturen. Artikelen die niet als nieuw kunnen verkocht worden, kunnen niet ingeruild of terugbetaald worden.


RETOURZENDINGEN ZIJN NIET MOGELIJK VOOR PRODUCTEN DIE OP MAAT GEPRODUCEERD WERDEN 
Voorbeelden zijn hier: 
Nummerplaat
Toestellen met een verzegeling die online geregistreerd worden

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

9. Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door Bike Center geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Bike Center in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
 2. Indien Bike Center om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
 • o indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
 • o indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Bike Center of de fabrikant zijn verricht;
 • o indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • o indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • o indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

10. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Bike Center niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Bike Center is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

11. Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Bike Center, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bike Center, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

12. Persoonsgegevens

 1. Bike Center zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Policy .
 2. Bike Center neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Bike Center, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement Mechelen, dan wel het Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

14. Diverse bepalingen

 1. De maatschappelijke zetel en de showroom van Bike Center Sterrebeek Zaventem BVBA is gevestigd te 2220 Heist op den Berg, Lostraat 33c, met BTW nummer 0446 652 237. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Bike Center op voormeld adres of naar het e-mail adres klantenservice@bikecenter.be.
 2. De Bike Center klantenservice (015/230.225) is bereikbaar voor informatie van dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 3. Bike Center streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 1 à 2 werkdagen te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Bike Center, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Bike Center een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Bike Center met betrekking tot de erin opgenomen materie.


Algemene Voorwaarden Bike Center Sterrebeek Zaventem BVBA., 1 augustus 2008